İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ

 

I.BÖLÜM

 

                                               GENEL HÜKÜMLER

 

 

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI :

Bu toplu iş sözleşmesi; üyelerin sosyal, ekonomik ve kültürel düzeylerini yükseltmeyi, çalışanların insanlık onuruna yaraşır ve çağın gereklerine uygun yaşayış düzeyine ulaşmaları için yeterli ücret almalarını, işyerlerinde sosyal güvenliğin, iş ve işçi sağlığının gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, her işçinin gücüne uygun bir işte çalıştırılmasını, işçilerin işsizlik korkusundan uzak  geleceği güvenle bakmalarını, sevgi ve saygıya dayalı disiplin anlayışı içinde halkına en iyi ve en güzel hizmeti vermeyi, işyerinde düzenli ve verimli çalışmayı teşvik etmeyi, üretimi arttırmayı, taraflar arasında doğabilecek farklılıkları uzlaştırıcı yollarla çözümlemeyi ve demokratik katılımcı düzenlemeyi amaç edinir.

 

MADDE 1) TARAFLAR VE TANIMLAR :

A)     TARAFLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinin tarafları; Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve bağlı bulunan İSU. Genel Müdürlüğü’nün üyesi bulunduğu Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – (YERELSEN) ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası -  (BELEDİYE-İŞ)’tir.

B)    TANIMLAR:

Bu Toplu İş Sözleşmesinde;

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile bağlı bulunan İSU. Genel Müdürlüğü “İŞYERİ”

İşyerinin veya işletmenin tamamını sevk ve idareye yetkili olanlar “İŞVEREN”

İşveren adına hareket eden, işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan yetkili kişilere “İŞVEREN VEKİLİ” denir.

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – (YERELSEN),

Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası – (YERELSEN) ile Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası -  (BELEDİYE-İŞ), SENDİKA,

Sözleşmeden yararlanacak sendika üyesi işçilere; “İŞÇİ-ÜYE”

YERELSEN ile BELEDİYE-İŞ Sendikası müştereken  kullanıldığında; “TARAFLAR”, tek başlarına kullanıldıklarında “TARAF”

Bu Toplu İş Sözleşmesi ekleri ile birlikte ; “SÖZLEŞME” olarak tanımlanmıştır.

 

MADDE 2) SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK SÜRESİ: (Y.H.K.K.)

Bu Toplu-iş sözleşmesi 01.01.2006 tarihinde tüm hükümleri ile yürürlüğe girmek ve 31.12.2007 tarihinde sona ermek üzere 2 (iki) yıl sürelidir.

 

MADDE 3) SÖZLEŞMENİN KAPSAMI VE YARARLANMA KOŞULLARI:

A)     SÖZLEŞMENİN KAPSAMI:

Bu toplu iş sözleşmesi;

a) Yer olarak; işverenin bünyesinde halen kurulu bulunan ve sözleşme süresi içerisinde kurulacak Sendikalar İşkolları Yönetmeliğinin GENEL İŞLER işkoluna giren, idari ve mali bütçeleri yönünden işverene bağlı tüm işyerleri ile bu işyerlerinin bağlantı ve eklentilerini oluşturan iş organizasyonlarını kapsar.

b)Şahıs olarak, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 2. maddesine göre işçi sayılıp da sendika üyesi bulunan tüm işçiler bu Toplu İş Sözleşmesi kapsamı içindedir.

            B- SÖZLEŞMENİN YARARLANMA KOŞULLARI:

Bu Toplu İş Sözleşmesinden, Belediye-İş Sendikası üyeleri yararlanırlar.

-Bu Toplu İş Sözleşmesinin imzalanması tarihinde taraf Sendikaya üye olanlar, yürürlük tarihinden;

-İmza tarihinden sonra üye olanlar ise, üyeliklerinin taraf İşçi Sendikasınca işverene yazı ile bildirildiği tarihten;

-İmza ile Yürürlük Tarihi arasında üye olanlar, üyeliklerinin taraf İşçi Sendikasınca işverene bildirildiği tarihten;

İtibaren Toplu İş sözleşmesinden yararlanırlar.

-Toplu İş Sözleşmesinin imzası sırasında taraf İşçi Sendikasına üye bulunmayanlar, sonradan işyerine girip de üye olmayanlar veya sendikadan çıkarılanların Toplu İş Sözleşmesinden yararlanabilmeleri, taraf İşçi Sendikasına Dayanışma Aidatı ödemelerine bağlıdır. Dayanışma Aidatı talebi, Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden sonra mümkündür. Geriye dönük hak uygulaması yapılamaz. (2822 Sayılı Yasa hükmü)

-İşbu Toplu İş Sözleşmesinin imza tarihinden itibaren 10 gün içinde Sendika Genel Merkezi veya Şubeleri Toplu İş Sözleşmesinden yararlanacakları liste halinde işverene bildirir.

-Taraf Sendikanın Yetki Belgesi alması şartı ile sözleşmede belirtilen bütün kurulların ve temsilcilerin yetki ve görevleri yeni Toplu İş Sözleşmesi imzalanıncaya kadar devam eder.

 

MADDE 4) SÖZLEŞMENİN GÜVENCESİ :

A)  İşveren; hiçbir şekilde bu toplu iş sözleşmesi hükümlerini kısmen veya tamamen, doğrudan doğruya veya dolaylı yollarla Belediye-İş  Sendikası üyesi olmayanlarla, sendikasız veya başka bir sendikanın üyelerine uygulayamaz.

B) İşveren tarafından, sendika üyesi olmayan işçilere bu toplu iş sözleşmesiyle sağlanan haklar verildiği veya her ne nam altında olursa olsun bu hakların ve yararların daha üstünde hak ve yararlar sağlandığı takdirde sendikanın durumu işverene bildirdiği anda işveren yanlış uygulamaya son verir. Sendikanın yazılı bildiriminin üzerinden Bir ay geçmesine rağmen uygulamaya son verilmezse, bu hak ve yararlar münhasıran o işverenin işyerinde çalışan sendikalı işçilere de uygulanır.

           C) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veya İSU Genel Müdürlüğü’nde kapatılması, satılması ya da her ne şekilde olursa olsun tasfiye edilecek birimlerde çalışan işçiler Kocaeli Büyükşehir Belediyesi veya İSU Genel Müdürlüğü’nde öncelikli kadrosuna uygun başka bir işe yerleştirilir. Bu durumda işçinin yasal hakları saklıdır.

 

MADDE 5) TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ AKİTLERİNE ETKİSİ :

Toplu iş sözleşmesinin yapıldığı tarihte işveren ile işçi arasında mevcut olan iş akitlerinin, işçi aleyhine olan hükümlerinin yerini bu toplu iş sözleşmesinin hükümleri alır. İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasalara aykırı olmamak kaydıyla iş akitleri hükümleri geçerlidir. Sözleşmede yasa hükümlerine yapılan atıflar, toplu iş sözleşmesinde yer almasa bile hükümlerin sözleşme hükmü niteliğinde olduğunu gösterir.

İş bu toplu iş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlar hakkında yürürlükteki yasa, tüzük, yönetmelik uygulanır.

Her ne sebeple olursa olsun sona eren toplu iş sözleşmesinin iş akdine ilişkin hükümleri, yenisi yürürlüğe girinceye kadar iş akdi hükmü olarak devam eder.

 

 

II.BÖLÜM

 

SENDİKAL FAALİYETLER

 

MADDE 6) SENDİKAL FAALİYETLERE OLANAK SAĞLAMAK : (Y.H.K.K.)

A) Sendika yöneticileri ve şube yöneticileri, baş temsilciler ve işyeri temsilcileri iş saatleri içerisinde işçiyi ve sendikayı ilgilendiren konularda, önceden bildirimde bulunarak işveren veya vekili ile görüşürler.

B) Sendika ve şube yöneticileri ile temsilciler, işi aksatmamak kaydı ile iş saatleri içerisinde işçilerle kendi bölge ve şefliklerinde görüşebilirler. Bu konuda işveren her türlü kolaylığı gösterir.

C) Sendika Şube Yönetim Kurulu üyelerinden  profesyonel olanların dışında kalan Amatör şube yöneticilerinden Sendikaca bildirilen 2 üyeye ücretli sendikal  izin verilir.

Diğer şube yöneticilerine (Amatör) haftada 3 gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izinler yıllık ücretli izinden düşürülemez.

 

MADDE 7) İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİ, İŞÇİ LOKALİ VE İLÂN TAHTASI :

Sözleşmenin uygulanmasını izlemek, işçi ile işveren arasındaki diyalogu koruyarak doğabilecek uyuşmazlık ve şikayetleri o birim veya işyerindeki en yetkili işveren vekili veya temsilcisi ile görüşerek çözümlemeye çalışmak ve yasalarla sözleşmenin kendilerine yüklediği diğer görevleri yapmak üzere, sendika işyerinde çalışan üyeleri arasından, aşağıda gösterilen sayılar kadar temsilci seçilmesini sağlar.

İşyerinde işçi sayısı 50’ye kadar ise..............................1,

İşyerinde işçi sayısı 51-100 arasında............................2,

İşyerinde işçi sayısı 101-500 arasında..........................3,

İşyerinde işçi sayısı 501-1000 arasında........................4,

İşyerinde işçi sayısı 1001-2000 arasında......................6,

İşyerinde işçi sayısı 2000’den fazla ise.........................8,

İşçi işyeri sendika temsilcisi ve bunlardan birisi baş temsilci olarak sendika tarafından tayin edilir ve isim listeleri 15 gün içerisinde işverene bildirilir.

İşveren, her işyerinde çalışan tüm işçilerin yüzde elli (% 50) den fazlasının rahatlıkla oturabileceği bir lokal temini için fiziki imkanlar dahilinde gerekeni yapar. Ayrıca, çalışmalarını sürdürmek amacı ile işyerinin uygun bir yerinde (olanak varsa lokal içinde) temsilcilik odası temin eder.

A) İşverence temsilci odasında bir masa, yeteri kadar sandalye, çelik dolap,  telefon (şehirler arası görüşmeye kapalı) duvar gazetesi için pano, kitaplık ve gerekli kırtasiye malzemeleri bulundurulur.

B) İşveren, temsilci odası içerisinde 100x200 cm. ebadında, anahtarı sendika baş temsilcisinde bulunan camekanlı bir ilan tahtası bulundurur. Bu ilan tahtalarına asılacak her türlü ilan, bildiri, afiş ve benzeri yazıların altında sendika mührü ve yetkili imzanın bulunması zorunludur. 

 

MADDE 8) SENDİKA TEMSİLCİ VE ÜYELERİNE TANINAN ÜCRETLİ İZİNLER : (Y.H.K.K.)  

A-     BAŞTEMSİLCİ İZNİ:

Sendika Baş temsilcileri işçilerin işyerine münhasır kalmak kaydı ile sorunlarını yerinde tespit etmek, tespit edilen sorunları yetkililere ileterek çözüme bağlamak için işyerinde bulunurlar.

Baş temsilci mühim ve acil vakalarda günün her saatinde işyerine gelerek konuyla ilgilenebilirler, bu uygulama vardiyalı çalışmalarda da yapılabilir. Olay yerine gelen Baş temsilci de iş disiplininin gerektirdiği tutum ve davranış içinde olmak zorundadır.

Sendika Baştemsilcilerine haftada 3 gün ücretli sendikal izin verilir. Bu izinler yıllık ücretli izinden düşürülemez.

B- TEMSİLCİ İZİNLERİ:

İşyeri sendika temsilcileri, temsilcilik görevlerini işyerlerindeki işlerini aksatmamak üzere yerine getirirler.

İşyeri sendika temsilcilerine, sendikal faaliyet ve toplantılar için haftalık 4 saat ücretli izin verilir.

C- DİĞER İZİNLER:

Sendika temsilcisi ve görevlilerine kongre, konferans, seminer, yönetim, denetim, disiplin, genel kurul ve temsilciler meclisi gibi toplantılara katılmaları için sendikanın yazılı talebi üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU Genel Müdürlüğü için ayrı ayrı olmak üzere aşağıdaki şekle göre ücretli izin verilir.

İŞYERİ İŞÇİ MEVCUDU                         YILLIK TOPLAM ÜCRETLİ İZİN SÜRESİ

501–1000 işçi çalıştıran işyerinde                                         85 gün,

1000’ den fazla işçi çalıştıran işyerinde işçi sayısının     % 10’ u kadar gün.

Bu izinler her üye için ayrı ayrı olmayıp tüm üyeler içindir. Bir seferde işyeri işçi sayısının            % 5’ inden fazla sayıda üyenin birden bu izni kullanması işverenin onayına tabidir.

Ancak, genel kurullar için bu % 5 oranı aranmaz.

 

MADDE 9) SENDİKADA GÖREV ALANLARIN GÜVENCELERİ: (Y.H.K.K.)

A) Sendikanın zorunlu organlarında görevli yöneticiler, işyeri baş temsilcileri ve temsilcileri ekonomik ve demokratik sendikal faaliyetleri nedeni ile işten çıkarılamaz. Rızaları dışında meslekleri ile ilgili olmayan bir işe nakledilemez. Fiilen çalıştığı işyeri değiştirilemez.

B) Sendikanın merkez ve şube yönetim kurulunda ve başkanlıklarında görev alarak kendi istekleri ile işyerinden ayrılan işçiler teşekküldeki görevlerinin seçime girmemek, seçilmemek veya çekilmek veya herhangi bir sebeple son bulması üzerine işe alınmalarını istedikleri takdirde, işveren istek tarihinden itibaren en geç bir ay içinde o andaki şartlarla eski veya eski işlerine uygun başka bir işe almaya mecburdur. Bu takdirde ücret ve eski kıdem hakları saklı kalmak kaydıyla işine iade edilen işçiye toplu iş sözleşmeleri ile getirilen tüm haklar da verilir. Bu hakkın kullanılması teşekküldeki görevin sona ermesinden başlayarak üç ay içinde geçerlidir.

C) Sendikadaki görevi sona eren ve işe dönmek için müracaat eden sendika yöneticileri, üç ay içinde işe alınmazsa, işveren kıdem tazminatlarını yukarıdaki esaslara göre toptan öder. Tazminatın miktarı hesaplanırken sendikal görev için işyerinden ayrıldığı tarih ile sendikal görevi bitip işe başlama talebinde bulunduğu tarih arasındaki tüm toplu iş sözleşmeleri ile getirilen haklar dikkate alınarak ve emsal işçinin hesap tarihinde aldığı yevmiye ve ekleri esas alınır.

 

MADDE 10) SENDİKANIN YARARLANABİLECEĞİ SALON, ARAÇ VE GEREÇLERİ :

Sendika; eğitim, seminer, konferans ve benzeri sosyal, eğitsel toplantıları için işverenin salon ile araç ve gereçlerinden işverenle anlaşma sağlayarak ücretsiz yararlanır.

 

MADDE 11) SENDİKA AİDATI:

A) İşveren 2821 sayılı Yasanın 61. maddesine uygun olarak Sendikaca belirlenip işverene bildirilen üye listelerine göre, sendika üyelik aidatlarını işçi ücretlerinden keserek, ücretlerin ödendiği günü izleyen 1 ay içerisinde sendikanın bildireceği banka hesabına yatırmakla yükümlüdür. Ayrıca, kesinti listesini 15 gün içerisinde sendikaya göndermekle yükümlüdür. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için sendikadan herhangi bir ücret talep etmez. İşçilerden kesilecek Dayanışma Aidatı için de aynı esaslar uygulanır.

B) İşveren, yukarıda belirtilen süre içerisinde sendika üyelerinden kesmediği veya kesmesine rağmen, sendikanın hesabına yatırmadığı aidatları ödemesi gereken tarihten itibaren (her ay için takip eden ay sonuna kadar) 2821 Sayılı Yasanın 61. maddesi gereği bankalarca işletme kredilerine uygulanan en yüksek faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür.

C) Yetkili sendika dışında başka bir sendika nam ve hesabına aidat kesintisi yapılamaz.

 

MADDE 12) ÇALIŞAN İŞÇİLERİN AİDAT LİSTESİNİN VERİLMESİ :

İşveren veya işveren vekilleri, sendika ve şubece yazılı olarak aidat listesi istenmesi halinde geciktirilmeden, çalışan işçilerin kadroları ve mümkün olan bilgiler de belirtilerek aidat listesini mevcut belgelere dayanarak onaylanmış şekilde sendikaya vermekle yükümlüdür.

 

MADDE 13) SENDİKA ÜYELERİNİN GÜVENCESİ :

Anayasa ve diğer mevzuat hükümleri ile işçilere tanınmış bulunan haklar, gerek doğrudan doğruya ve gerekse dolaylı olarak ihlal olunamaz. İşçilerin hak etmiş olduğu ücretinden bir indirim yapılamaz. İşveren kendisine bağlı iş yerlerinde iş bu toplu iş sözleşmesi dışında ilave bir zam yapamaz. İşçinin ücret statüsünde, ödeme şeklinde, kadro unvanı kademe ve derecelerinde vs. şartlarında yasal düzenlemeler dışında işçi aleyhine bir değişiklik yapılamaz.

İş Kazası veya Meslek hastalığına uğrayan işçilerin durumlarına uygun iş verilerek asıl ücretlerinden herhangi bir indirim yapılamaz.

 

III. BÖLÜM

 

İŞİN DENETLENMESİ, İŞE ALMA VE ÇALIŞMA ESASLARI

 

MADDE 14) İŞÇİNİN ZORLANAMAYACAĞI GÖREVLER :

İşveren işçiye, yasalara, toplu iş sözleşmesine, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü ve Yönetmeliklerine aykırı iş yaptıramaz. İşçi kendisine verilen emri, yasa ve toplu iş sözleşmesine aykırı görürse bizzat veya işyeri temsilcisi aracılığıyla görevin yasaya ve sözleşmeye aykırılığını görev  veren yetkiliye derhal bildirir. Yetkili bu görevin yapılmasında ısrar ederse, görevi yazılı olarak işçiye vermek zorundadır. Ancak, bu yazılı görev sonucu yapılan iş suç teşkil edecek ise, işçi görevi yerine getirmez

 

MADDE 15) ASKERE GİDEN İŞÇİLERİN TEKRAR İŞE ALINMASI :

Muvazzaf askerlik hizmeti dışında, herhangi bir nedenle silah altına alınan işçiler hakkında iş kanununun 31. maddesi hükümleri uygulanır.

Muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işine dönmek isteyen işçi ayrıldığı derece ve kazanılmış haklarına ek olarak işbu sözleşme ile sağlanan haklardan yararlandırılarak, eski yerine veya eski işine uygun başka bir işe emsali işçinin ücreti ile alınır. (Emsal işçi işten ayrıldığı tarihteki aynı kıdeme sahip işçidir.)

 

MADDE 16) DENEME SÜRESİ :

İşçiler işe alındıkları tarihten itibaren bir ay deneme süresine tabi tutulurlar. Deneme  süresi içerisinde başarı gösteremeyenlerin  ilişikleri ihbar önellerine uymaksızın kesilebilir. Deneme süresi sonucunda işçinin ilişkisi kesilmemişse, artık daimi işçi vasfını kazanmış olur. Evvelce işyerinde çalışırken işyerinden ayrılmış olanların tekrar işe alınmalarında yeni bir deneme süresi uygulanmaz.

 

MADDE 17) BRANŞTA ÇALIŞMA, İŞ VE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ

 Her işçi istihdamına esas olan branşında veya benzeri işte çalıştırılır. Ancak, işçiler gerektiği takdirde, işletmenin diğer iş ve işyerlerinde unvanına eşdeğer yada benzer veya yakın nitelikteki bir işte muvafakat aranmaksızın 3 ay geçici olarak görevlendirilebilir. Bu süre yılda 3 ayı geçemez. Ancak, iş icap ve zaruretlerine göre 1 ay uzatılabilir.

Geçici görevlendirmelerde, işçinin görevlendirildiği işyerine en kolay şekilde ulaşmasına özen gösterilir.

       Daimi görevlendirmelerde, 4857 sayılı İş Kanunun 22. madde hükümleri saklıdır. 

MADDE 18) VARDİYA USULÜ ÇALIŞTIRMA:

İşçiler gerektiği hallerde, “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri doğrultusunda 2 veya 3 vardiya halinde çalıştırılabilirler. Bir işçi üst üste 2 haftadan fazla aynı vardiyada çalıştırılamaz. Vardiya cetvelleri her ay liste halinde işyerinde ilan olunur. Vardiya bitiminde Belediyenin toplu taşıma araçları çalışmıyor ise, vardiyadan çıkan işçilere servis tahsis edilir.

 

MADDE 19) ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER :

A) İşçinin işveren tarafından işyerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmesi halinde yolda geçen süreler.

B) İşçinin, işveren tarafından işiyle ilgili başka bir yere gönderilmesi veya işverenle ilgili başka bir yerde meşgul edilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçirdiği süreler.

C) Yağmur, sel, elektrik ve su akımının kesilmesi, malzeme araç ve koruyucu eşyanın olmaması nedeniyle işbaşında olup da çalışmadığı süreler işçinin yasal iş süresinden sayılır.

D) İşçinin, işverenin işini yaparken meydana gelen olaydan dolayı mahkemede, karakolda ve hastanede geçen süreleri belgelemek koşuluyla iş süresinden sayılır.

E) İş saatinde işverenin araç ve gerecinde meydana gelen arıza nedeniyle gecikilen süreler de çalışmış gibi sayılır.

F) Çocuk emziren kadın işçilerin çocuklarına süt vermeleri için belirtilecek süreler iş süresinden sayılır.

 

MADDE 20 ) İŞE GEÇ GELME :

İşçinin iş saatinde işe gelmesi esastır. Bir takvim ayı süresi içerisinde mazeretine binaen 2 defa 1 saate kadar işe geç gelen işçiyi işveren işe başlatır. Bu gecikmeden dolayı işçinin ücretinden bir kesinti yapılmaz. 1 aylık süre içerisinde 2 defadan fazla 1 saati aşan geç gelmelerde işçiyi işveren tam veya yarım gün için işe başlatıp başlatmamakta serbesttir.

Yangın, deprem, su baskını, yoğun kar yağışı gibi nedenlerle mahalli vasıtaların gecikmeye uğradığı hallerde o gün işine geç gelen işçi işine başlatılır. Geç kaldığı saatler ücretli izinli sayılır. Bunun dışında birim amirince kabul edilen meşru mazeretlerinden dolayı işe geç gelenler de geç kaldıkları sürelerce ücretli izinli sayılırlar. Bu izinler, işçilerin yıllık ücretli izinlerinden mahsup edilemez.

 

MADDE 21 ) ÇALIŞANLARIN İŞ AKİTLERİ:

            A) Mahiyeti itibariyle devamlılık arz eden işlerde çalışan işçiler, süresi belirli olmayan iş akdi ile alınıp çalıştırılan işçilerdir.

B) Mahiyeti itibariyle devamlılık arz etmeyen  veya belirli bir işin yapılması için işe alınan işçilerle yapılan akitler, süresi belirli akitlerdir.

            C) İşveren süresi belirli iş akdi ile aldığı bir işçiyi süre bitiminden sonra çalıştırdığı  takdirde işçilerin sözleşmesi yenilenmiş sayılır. Bir yıl ve daha uzun süreyle aynı işyerinde ve işverenin işinde çalışan işçi zincirleme iş akdi ile çalışan işçi olarak kabul edilir.

D) Daimi kadrolara işçi alınacağı zaman, mevzuat hükümlerindeki şartları taşımak kaydı ile, belirli süreli iş akdi ile çalışan işçilere öncelik tanınır.

 

MADDE 22 ) KALİFİYE İŞÇİ İHTİYACINDA ÖNCELİK  :

Bu sözleşme kapsamına giren işyerlerinde hasıl olacak kalifiye işçi ihtiyaçları öncelikle ve mümkün olduğu takdirde aşağıdaki şekilde temin edilir.

A) Baş şoförler, şoförler arasından, şoförler işyerinde çalışan vasıta ehliyetli olan işçiler arasından veya dışardan

B) Formenler, operatörler arasından,

C) Ustabaşları, ustalar arasından,

            D) Ustalar, işçiler arasından veya dışarıdan,

Sınavla temin edilir, ihtiyaç görülen kalifiye işçiden sanat sırasına göre okuldan yetişme şartı aranmıyorsa müdürlükteki işyerinde bu sıfatı taşıyanlar ve vasıfları bulunanlar arasından sınavla  temin edilirler. Sınav, Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.

Puantörler en az ilkokul mezunu olmak şartıyla bu niteliğe uygun işçiler arasından sınavla seçilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

MADDE 23) NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ : (Y.H.K.K.)

Haftalık çalışma süresi 40 saattir. Bu süre aşılmamak ve gün ortasında 1 saatten az olmamak kaydıyla ara dinlenmesi verilmek şartıyla çalışma saatleri işin icabına göre işverence tanzim edilir.       Bu 40 saatlik haftalık çalışma süresi 5 işgününe bölünmek suretiyle günlük çalışma bulunur.

 

MADDE 24) TUTUKLULUK, GÖZETİM ALTINA ALINMA VE MAHKUMİYET HALİNDE FESİH:

A) İşçi herhangi bir suçtan tutuklandığı takdirde, bildirim süresince ücretsiz izinli sayılır; tutukluluğunun yasal bildirim süresini geçmesi halinde hizmet akdi münfesih sayılır. Bildirim süresi içerisinde tahliye edilenler ile  hükümlülük hali sona  erenlerden 7 gün içinde müracaat edenler, eski işine veya benzer bir işe başlatılırlar.

Yüz kızartıcı suçlardan veya terör suçlarından hüküm giyenler cezanın ertelenmesi, paraya çevrilmesi veya affa uğraması halinde dahi hiçbir suretle işe alınmazlar.

B) İşverene ait herhangi bir aracı görevli olarak kullanan işçiler, bu nedenle tutuklandıkları veya hüküm giydikleri takdirde, 1 yıl içinde tutukluluk veya hükümlülük halinin sona ermesi  durumunda tekrar işe alınırlar. Mahkemece ehliyetleri geri alınanların eski işlerine başlaması ehliyetlerinin iade edilmesi şartına bağlıdır. Ehliyeti iade edilmeyenler eski işlerine benzer bir işe alınırlar.

C)  (B) bendi hükmü kapsamında olanlara 1 ay süreyle ücretleri ödenir.

 

MADDE 25) ÇALIŞMA BELGESİ:

İşyerinden herhangi bir nedenle ayrılan işçilere 4857 Sayılı Yasanın 28. Maddesi Hükümleri gereği işveren tarafından bir çalışma belgesi verilir.

 

MADDE 26) İŞE ALMADA USUL:

İşyerine işçi alınmasında İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

 

IV. BÖLÜM

İZİNLER

 

MADDE 27) YILLIK ÜCRETLİ İZİNLER : (Y.H.K.K.)

A) Hizmeti 1-5 yıl olanlar için                                     22 işgünü

     Hizmeti 5-10 yıl olanlar için                                  28 işgünü

     Hizmeti 10 yıldan fazla olanlar için                       33 işgünü

ücretli izin verilir. Bu yıllık ücretli izinler işverence uygun görülürse 10 iş gününden aşağı olmamak üzere 3’e bölünebilir. Bu izinler bir birimde fiilen çalışanların %10’unu geçemez.

B) Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez ve çalıştığı dönemde ücreti ödenerek izin hakkı kaldırılamaz. (İşçinin, zorunlu hallerde yıllık ücretli iznine mahsuben izin kullanması mümkündür.        Bu hüküm asgari 1(Bir) yıl çalışmış işçilere uygulanır.

C) Ücretli izine rastlayan hafta tatili günleri, genel tatil günleri ile Ulusal Bayram izin süresinden sayılmaz.

D)  İşçi, istemi ve rızası olmaksızın ücretsiz izine çıkartılamaz. Yıl içinde verilmiş bulunan diğer ücretli ve ücretsiz izinler veya dinlenme ve hastalık izinleri yıllık izninden mahsup edilemez.

E) İşçi sayısı yüzden fazla olan işyerlerinde işveren veya işveren vekilinin atayacağı bir kişinin başkanlığı altında iki işçi temsilcisinden oluşan bir izin kurulu kurulur. İzin kurulu Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine göre çalışmalarını sürdürür, yıllık izin hakkı doğmuş olan işçilerin izin çizelgeleri kurul tarafından hazırlanır ve işverenin onayından sonra işyerinde ilan edilir. Ücretli İzin Kurulu tarafından belirlenen ve işverence onaylanan izin çizelgelerine göre belirlenmiş tarihlerde işçilerin izinlerinin kullandırılması zorunludur. İzin çizelgelerine göre izinli olan işçiye izin süresince işyerlerinde iş verilmez.

 

MADDE 28) ÜCRETLİ SOSYAL İZİNLER:

İşverence, sendika üyesi işçilere, aşağıdaki esaslar dahilinde  sosyal durumlarına göre, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren ücretli izin verilir.

A) Evlenen işçilere yazılı isteği üzerine nikah ve düğün törenlerinden birinde 10 (0n) gün,

B) Eşi doğum yapan işçiye 5(beş)gün,

C) İşçinin ve eşinin anne, baba, kardeşleri ve çocuklarının ölümü halinde 7 (yedi) gün izin verilir. Cenazelerin il sınırları dışına götürülmesi veya il sınırları dışında ölmesi halinde en fazla 5 (beş) gün ilave edilir.

İşçinin ölümü halinde, o işyerinde çalışan yeteri kadar işçiye, cenaze törenine katılmak üzere izin verilir.

D) Askerlik yoklaması yapılabilmesi için saatlik izin verilir,

E) Yangın, deprem, su baskını ve benzeri felaketlerde kazaya uğrayana (birinci derecede yakını dahil)  10 (on) gün,

F) İşçiye eş, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişileri hastaneye götürmek için belgelenmek kaydıyla yeteri kadar ücretli izin verilir.

G) Sosyal izin kullananlar, işe dönüşünde mazeretlerini evlenme cüzdanı, doğum ve ölüm belgesi, afetlerde mahalle muhtarı belgesi, kazalarda doktor raporu, hastalık vizite kağıdı gibi belgelerle en geç 15 gün içinde kanıtlamak zorundadırlar. Aksi halde haklarında nedensiz işe gelmemek işlemi uygulanır.

H) Bu maddede tespit edilen sosyal izinler birden çok kişiyi ilgilendirirse izinlerden ilgili işçiler ayrı ayrı yararlanırlar.

I) Elektronik cihazları kullanan kadın işçilerden monitör başında görev yapanlar hamileliğini tespit eden doktor raporu ibrazı tarihinden itibaren hamileliği süresince branşlarına yakın başka bir işte çalıştırılır.    ( Matbaa, serigrafi ve ozalit hane çalışanları da dahildir.)

J) Kadın işçilerin doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Çoğul gebelik halinde ise bu sürelere 2 hafta eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası izin sürelerine eklenir.

Hamilelik süresince kadın işçiye periyodik kontroller için ücretli izin verilir.

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim yapılamaz.

İsteği halinde kadın işçiye 16 haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde 18 haftalık süreden sonra 6 aya kadar ücretsiz izin verilebilir. Bu süre yıllık ücretli izinin hesabında dikkate alınmaz.

K) Doğum yapan bayan işçilere çocuğu 1 yaşına basana kadar çocuklarını emzirmeleri için günde 1.5 saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçinin kendisi belirler. Bu izinler istenirse günlük topluca kullanılabilir. Bu süreler günlük ve haftalık çalışma süresinden sayılır. Bu süreler içinde bayanlar gece vardiyasında çalıştırılmazlar.

 

MADDE 29) ÜCRETSİZ MAZERET İZNİ:

İşçinin yazılı müracaatı üzerine mazereti işverence uygun görüldüğü takdirde 6 aya kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.

 

MADDE 30) YENİ İŞ ARAMA İZNİ:

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırır ise ücreti % 100 zamlı ödenir.

 

 

V.BÖLÜM

SOSYAL HAKLAR VE ÜCRET

 

MADDE 31) SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ : (Y.H.K.K.)

 

A) ÖĞRENİM YARDIMI :

İşveren işçinin öğrenim gören her çocuğu için yılda bir kez ve kasım ayının ilk haftasında ödenmek üzere brüt,                             

İlk öğretim için;                       115.-(Yüzonbeş) YTL        

Orta öğretim için;                   140.-(Yüzkırk) YTL.       

Yüksek öğrenim için,              275.-(İkiyüzyetmişbeş)YTL.  öğrenim yardımı yapar.

Ancak işçinin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından herhangi bir işyerinde çalışıp da Açıköğretime devam edenlere çalıştıkları sürelerde öğrenim yardımı yapılmaz. Ayrıca, Milli eğitime bağlı özürlü okulları ve rehabilitasyon merkezleri (ilköğretim öncesi de dahil)  bu haklardan belge karşılığı olmak üzere, gördüğü öğrenim durumuna göre yararlanırlar.

Öğrenim gören işçiler de yukarıdaki haklardan yararlanırlar.

 

B) YEMEK BEDELİ, YAKACAK YARDIMI, GIDA, GİYİM VE TEMİZLİK YARDIMI, BAYRAM YARDIMLARI SOSYAL YARDIM PAKETİ ADI ALTINDA BİRLEŞTİRİLEREK: AYLIK

            İşverence işyerinde çalışan işçilere her ay maaşla birlikte ödenmek üzere 300.-(Üçyüz) YTL. yardım ödemelerinde bulunulur.

Yılda 1 defa imkanlar dahilinde ramazan ayı başında kumanya verilir.

İtfaiye, gemi vs. gibi işyerlerinde 24 saat sürekli çalışılanlara, ek olarak çalıştıkları her gün için günde iki öğün yemek verilir veya yemek ücreti  olarak günde her öğün için 2,5 (İki YTL, Beş YKR.) yemek bedeli ödenir.

 

C) AİLE VE ÇOCUK YARDIMI :

Evli işçilere devlet memurlarına yapılan esas ve usule göre ve aynı miktarda aile ve çocuk yardımı yapılır.

 

D) EVLENME YARDIMI :

İşveren sendika üyesi işçilerin evlenmesi halinde  385.-(Üçyüzseksenbeş) YTL.  evlenme yardımı yapar. Karı koca aynı yerde çalışıyor ise  eşlerden sadece biri bu hakkı kullanabilir.

 

E) DOĞUM YARDIMI :

İşverence, sendika üyesi işçinin veya eşinin doğum yapması halinde doğum belgesini ibraz etmek şartı ile iki doğuma kadar 165.- (Yüzaltmışbeş) YTL. doğum yardımı yapılır. Karı koca aynı yerde çalışıyor ise eşlerden sadece biri bu hakkı kullanabilir.Çocuğun ölü doğması halinde ölüm yardımını da birlikte öder.

 

F) ÖLÜM YARDIMI :

İşçilerin iş kazası sonucu ölümü halinde yasal mirasçılarına 2.296.-(ikibinikiyüzdoksanaltı) YTL  ödeme yapılır.

İşçinin normal ölümü halinde yasal mirasçılarına veya cenazeyi kaldıran yakınlarına 385.-(Üçyüzseksenbeş) YTL.  ödeme yapılır.

Ana, baba, eş ve çocuklarının ölümü halinde ölüm olayının raporla belgelenmesi veya yasal mirasçılığın veraset ilamı ile belgelenmesi şarttır. İşçinin ana, baba, eş ve çocuklarından her birinin ölümü halinde 220.- (İkiyüzyirmi)YTL ölüm yardımı yapılır. Ayrıca işveren işçinin eşinin, çocuklarının, ana, baba, kardeşlerinin herhangi birisinin ölümü halinde o yerleşim yeri il hudutları dahilinde ücretsiz otobüs ve cenaze arabası tahsisinde bulunur. İşverence kendi otobüsü yoksa imkanı dahilinde otobüs temin edilir.

 

G) DOĞAL AFET YARDIMI :

Umumi hayatı etkileyen afet halleri hariç, işçinin sel, yangın, deprem gibi doğal afetlere uğraması halinde 3.500.-(Üçbinbeşyüz) YTL’ye kadar  uğradığı zarar miktarını belgelendirmek koşulu ile işverence doğal afet yardımı yapılır.

 

H)GİYİM YARDIMI, SAĞLIK YARDIMI, EK GIDA YARDIMI VE KORUYUCU EŞYA :

Toplu iş sözleşmesi süresi içerisinde;                                                                               

a) Kanalizasyon,arıtma,su işleri şebeke,mezbahane,sağlık gibi birimlerde çalışanların yıllık gerekli aşı ve sağlık kontrollerini işveren yaptırır. Yılda   1 kez tüm çalışanlar genel sağlık taramasından geçirilir.

b) Tozlu,mikroplu,zehirleyici işyerlerinde,çalışan, işçilere (marangozhane, temizlik işleri, kaynak, akü, boya, asfalt, bakım, dökümhane, taşocağı, dikimevi, mezarlıklar vs.,İsu, su işleri, kanalizasyon, arıtma,büz fab.) vs. çalıştıkları her gün için 250 gr. Yoğurt veya süt yardımı yapar.

c) İşveren İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olarak işçinin yaptığı işin niteliğine göre aşağıdaki işyerlerinde çalışanlara,miatlarına bağlı kalmak sureti ile kullanması gereken ilgili koruyucu eşya ve kişisel korunma araçlarını ( yazlıkları 15 Mayıs, kışlıkları 15 Ekim’de)  verir.

FEN İŞLERİ :  Biri yazlık, biri kışlık iş elbisesi, kauçuk çizme, yağmurluk, müflonlu kaban, 2 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, eldiven, maske, gözlük vs. gibi koruyucu malzemeler.

PARK VE BAHÇELER: Biri yazlık, biri kışlık iş elbisesi,kauçuk çizme,yağmurluk,müflonlu kaban,2 adet penye,iş ayakkabısı,deri avcı yeleği,eldiven,maske,gözlük vs.gibi koruyucu malzemeler

OTOBÜS : Sürücüler için 2 adet pantolon, 2 adet gömlek,1 ayakkabı, 2 adet kravat,1 adet hırka

diğer çalışanlar için, biri yazlık biri kışlık iş elbisesi,yıkayıcılara 2 adet boy muşambası,                           iş ayakkabısı, yağmurluk, deri avcı yeleği, müflonlu kaban, kauçuk çizme, 2 adet penye, eldiven, gözlük, maske vs.gibi koruyucu malzemeler.

MEZARLIKLAR:  Biri yazlık, biri kışlık iş elbisesi, kauçuk çizme, yağmurluk, müflonlu kaban,      2 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, eldiven, maske, gözlük vs. gibi koruyucu malzemeler.

TRAFİK : Biri yazlık, biri kışlık iş elbisesi, kauçuk çizme, yağmurluk, müflonlu kaban, 2 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, eldiven, maske, gözlük vs.gibi koruyucu malzemeler

GEMİ : Biri yazlık, biri kışlık iş elbisesi, kauçuk çizme, yağmurluk, müflonlu kaban, 2 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, eldiven, maske, gözlük vs. gibi koruyucu malzemeler

BUZ PATENİ  : Müflonlu kaban, deri avcı yeleği, iş elbisesi, kauçuk çizme, iş ayakkabısı,eldiven

MEZBAHANE: Biri yazlık,  biri kışlık iş elbisesi, kauçuk çizme, yağmurluk, müflonlu kaban,         2 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, boy muşambası, eldiven, maske, gözlük vs. gibi koruyucu malzemeler

ŞOFÖRLER : (otomobil kullananlar) 2 adet pantolon,2 adet gömlek,1 adet kravat ve ayakkabı,diğer şoförler çalıştıkları birimlerin aldıkları  malzemelerden faydalanırlar.

BEKÇİLER : Müflonlu kaban, 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet ayakkabı, 1 adet kravat

BANDO:Kaban, resmi kıyafet ayrıca 1 adet gömlek, 1 adet ayakkabı,1 adet kravat, yağmurluk.

ATÖLYELER: Deri yelek, 2 adet iş elbisesi, iş ayakkabısı, maske, gözlük, eldiven vs.koruyucu malzemeler. Kaynak işinde çalışanlara ek olarak yanmaz koruyucu iş elbisesi.

İTFAİYE:  Biri yazlık, biri kışlık iş elbisesi (görevin icap ettiği kıyafet),1 adet iş ayakkabısı(bot), yazın 2 adet tişört, kışın 1 adet kazak ve kullanılması gereken koruyucu malzeme verilir.

 

İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SU İŞLERİ    : İki yazlık, iki kışlık iş elbisesi, kauçuk çizme, kasık çizme, yağmurluk, müflonlu kaban, 4 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, malzeme çantası, şapka, eldiven, maske, gözlük vs.gibi koruyucu malzemeler

KANALİZASYON: İki yazlık, iki kışlık iş elbisesi (pis su ve toksit madde geçirmez), kauçuk çizme, kasık çizme, yağmurluk, müflonlu kaban, 4 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, malzeme çantası, şapka, eldiven, maske, gözlük vs.gibi koruyucu malzemeler.

ARITMALAR:  İki yazlık,iki kışlık iş elbisesi,kauçuk çizme,kasık çizme,yağmurluk,müflonlu kaban, 4 adet penye,deri avcı yeleği ,iş ayakkabısı,şapka,eldiven,maske,gözlük vs.gibi koruyucu malzemeler. Laboratuar da çalışanlar için 2 adet önlük ve 2 adet sabo terlik ve yeterli eldiven. Ayrıca bakım ve arıza ekibinde görev yapanlara toz tulumu (tek kullanımlık atılabilir) ihtiyaçları kadar verilir.

BETON ELAMANLARI (BÜZ):İki yazlık, iki kışlık iş elbisesi, kauçuk çizme, yağmurluk, müflonlu kaban, 3 adet penye, deri avcı yeleği, iş ayakkabısı, malzeme çantası, şapka, eldiven, maske, kask, gözlük, kulaklık, vs. gibi koruyucu malzemeler

AÇMA-KAPAMA,ENDEKS: 2 adet pantolon,2 adet gömlek,2 adet ayakkabı,müflonlu kaban,yağmurluk,yazlık avcı yeleği,malzeme çantası.

DEPOCU,AMBARCI,POMPACILAR: Müflonlu kaban, iş ayakkabısı, iş elbisesi.

BEKÇİLER : Müflonlu kaban, 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet ayakkabı, 1adet kravat.

ŞOFÖRLER : (otomobil kullananlar) 2 adet pantolon, 2 adet gömlek, 1 adet kravat                                        ve ayakkabı, diğer şoförler ise çalıştıkları birimlerin aldıkları  malzemelerden faydalanırlar.                          

ATÖLYELER: Deri yelek, 2 adet iş elbisesi, iş ayakkabısı, maske, gözlük, eldiven vs.malzemeler. Kaynak işinde çalışanlara ek olarak yanmaz koruyucu iş elbisesi.

İş elbiseleri birinci sınıf  kumaştan,kurum yazıları fosforlu olacaktır. Çizmeler  kauçuk ve astarlı  olacaktır.İş ayakkabıları işin niteliğine göre (çelik uçlu vs. gibi) olacaktır.

Alınacak tüm malzemeler TSE garantili olacaktır.  Müflonlu kaban ve deri yeleğin miadı 2 yıldır . Bir defaya mahsus 15 Ekim 2006'da verilir.

Yukarıda anılan koruyucu malzemelerin iş esnasında yırtılması ya da deforme olması halinde eskisi teslim edilerek yenisi ile değiştirilir.İşveren yukarıda yazılı olmasa da İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünü ve yönetmeliklerini uygular.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşması ve çalışması sonrası belirlenecek koruyucu malzeme listesi bu toplu iş sözleşmesinin eki olacaktır.Ayrıca 4857 sayılı İş Kanunu gereği çıkarılan  İş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği de geçerli olacaktır.

 

İ) TEMİZLİK YARDIMI :

a) İşveren, her işçinin soyunup, giyinmesini ve temizlenmesini sağlayacak dolap v.s gerekli malzeme ile tesisi ve sıcak suyu bu toplu iş sözleşmesinin imza tarihinden itibaren en kısa zamanda tamamlamak zorundadır.

b) İşyerinde yeteri kadar temizlik malzemesi bulundurulur. 

 

J) HİZMET ÖZENDİRME PRİMİ:    

Bu toplu iş sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden yaptıkları hizmetin olağan üstünlüğü belirgin olanlara hizmet özendirme ve ödüllendirme amacı ile prim verilir. Bu prim işçinin        5 (beş) gündeliğinden az 150 (yüz elli) gündeliğinden çok olamaz. Bu prim işveren veya vekilinin önerisi ile işveren ve sendikanın oluşturacağı 4 (dört) kişilik bir komisyonca tespit edilir. Belediyede Başkanın onayı ile İSU Genel Müdürlüğünde Genel Müdürün onayı ile verilir. Ödül alanların ödül alma nedenleri işçilerin bilgisi olacak şekilde uygulanır.

 

K)KIDEMLİ İŞÇİLİĞİ TEŞVİK PRİMİ:

Bu sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren, çalışma süreleri esas alınmak kaydı ile                  

            Hizmet süresi   5 yılı doldurmuş olanlara 20 günlük,

            Hizmet süresi 10 yılı doldurmuş olanlara 25 günlük,

            Hizmet süresi 15 yılı doldurmuş olanlara 30 günlük,

            Hizmet süresi 20 yılı doldurmuş olanlara 35 günlük,

            Hizmet süresi 25 yılı doldurmuş olanlara 40 günlük,                       

Yevmiye tutarında teşvik pirimi işçiye ( işçinin ölümü halinde mirasçılarına) ödenir. Bu ikramiye ödemeleri hak edilen ayın sonunda ödenir.     

 

MADDE 32) KONUT EDİNDİRME:

Belediyede fiilen çalışan sendika üyesi işçilerin kuracağı yapı kooperatiflerinin mülkiyeti belediyelere ait olan arsalardan yasaların gerektirdiği koşullar içinde makul bir bedel karşılığında konut alanlarının tahsis edilmesi ve alt yapılarının sağlanması hususunda belediyeler her türlü gerekli katkıyı sağlar.

            Bu sözleşmenin yürürlük süresi içinde, kooperatifleşmenin hayata geçirilmesi için sendika ve belediyeler çalışmayı başlatmayı ilke olarak kabul ederler. Bu konuda yasaların gerektirdiği şartların yerine getirilmesi amacıyla karşılıklı protokoller düzenlenir.

 

MADDE 33) ÜCRET ZAMMI: (Y.H.K.K.)

A) KIDEM ZAMMI: Sendika üyesi işçilerin 01.01.2006 tarihinden itibaren geriye dönük olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  ve bağlı işyerlerinde geçen her hizmet yılı için günlük yevmiyelerine   15.- (Onbeş)YKR  ilave edilecektir.

       Kıdem hesabında 6 ay ve 6 ayı aşan süreler tam yıla göre hesaplanacak, 6 aydan az süreler dikkate alınmayacaktır.

B) ÜCRET ZAMMI:

1.Yıl 1. Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 31.12.2005 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.01.2006 tarihinden itibaren % 5 (Yüzde beş) oranında zam yapılmıştır.

1.Yıl 2. Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 30.06.2006 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2006 tarihinden itibaren % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

2.Yıl 1. Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 31.12.2006 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.01.2007 tarihinden itibaren % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

2.Yıl 2. Altı Ay Ücret Zammı:

İşçilerin 30.06.2007 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük çıplak ücretlerine 01.07.2007 tarihinden itibaren % 4 (Yüzde dört) oranında zam yapılmıştır.

 

MADDE 34) İLAVE TEDİYE VE AKDİ İKRAMİYE:

A) Sendika üyesi işçilere Bakanlar Kurulunca belirlenen tarihlerde İlave Tediye ödenir.

B) Ayrıca, sözleşme yılında 2x30=60 günlük ücretleri tutarında, yılın MAYIS ve EYLÜL aylarında Akdi İkramiye ödenir.

İlave Tediye ve İkramiyelerin ödenmesinde yıl içinde çalışılan süre esas alınarak kıst yapılır.

C) İşverence işçiye yıllık izine çıkarken 14 yevmiye tutarında izin harçlığı verilir. (Y.H.K.K.)

MADDE 35) GECE VE VARDİYA ZAMMI : (Y.H.K.K.)

Saat 20.00 ile sabah 06.00 arası gece itibar edilir. Bu saatlerde çalışan işçilere ücretleri normal yevmiyeleri üzerinden %50 zamlı ödenir.

 

MADDE 36) DİREKSİYON PRİMİ VE SORUMLULUK ZAMMI: (Y.H.K.K.)

A) Taş ocağı ve asfalt çalışanlarına, ağır iş makinesi operatörlerine, elektrikçiler, atölyelerde çalışanlara, parke fabrikası çalışanlarına, telefon santral çalışanlarına, şoför olarak görev yapanlara fiilen çalıştıkları her gün için 1,2 (Bir YTL İki YKR) sorumluluk zammı ödenir.

B) Otobüs şoförlerine, arıtma sahasında çalışanlara, itfaiye yangın müdahale ekibinde çalışanlara, İsu açma-kapama, kaçak ekip, su işleri şebeke ve kanalizasyon sahada çalışanlarına fiilen çalıştıkları her gün için 2,2 İki YTL İki YKR.) sorumluluk  zammı ödenir.

 

MADDE 37) TATİLLERDE  ÇALIŞMA VE ÜCRETİ: (Y.H.K.K.)

A) Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde işçilerin dinlendirilmeleri esastır. Cumartesi akdi Pazar günü hafta tatilidir. Ancak onayı alınarak çalıştırılacak işçilerin, çalıştırıldıkları her gün için yevmiyelerine Cumartesi günü için 2 (1+2=3), Pazar ve bayram günleri için 3 (1+3=4) ilave yevmiye ödenir. (Çalışma karşılığı izin için de aynı koşullar geçerlidir)

B)Vardiyalı çalışan işçiler kendi hafta tatillerinde çalıştırıldıklarında normal yevmiyelerine ilaveten  A maddesindeki hükümler uygulanır.

Hafta tatili ve genel tatillerde yapılacak çalışmalarda önceden ilan edilmek kaydı ile iş bu toplu iş sözleşmesi ile işçilerin peşinen muvafakatleri alınmış sayılır.

 

MADDE 38) FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ : (Y.H.K.K.)

A) Bu toplu iş sözleşmesi ile belirlenen hafta içi çalışma süresi olan 40 saati aşan çalışma, fazla süreli çalışma olarak tanımlanır. Yapılan fazla süreli çalışmanın ücreti, normal çalışma ücretinin % 50 fazlası ile ödenir.

B) Haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışmalardır. 45 saati aşan çalışmalar için işçinin gündeliği % 100 fazlası ile ödenir.

C) Meşru mazeretleri olan işçiler fazla çalışmaya zorlanamaz. Meşru mazeretin raporla tevsiki istenemez.

D) Bu hüküm vardiyalı vardiyasız tüm işçileri kapsar. Ancak, itfaiye işçileri için münhasıran           “İTFAİYE İŞYERİNDE ÇALIŞMA” başlıklı madde hükmü uygulanır.

E) Ulusal bayram, genel tatil ve hafta tatillerinde; fazla çalışma için çağrılan işçi 8 saatten az olmamak kaydıyla çalıştırılır. Bu husus işin gerektirdiği işçi ve vasıf ihtiyacı dikkate alınarak işçiler arasında eşitlik esasına göre yapılır.

 

MADDE 39) VASITA TAHSİSİ VE ÜCRETİ : (Y.H.K.K.)

A)İşçilerin işe geliş ve gidişlerini sağlamak amacı ile işveren tarafından servis aracı tahsis edilir,

geliş ve gidiş araçlarından her ikisini ya da birisini tahsis edemeyen işveren aylık abonman verir ya da bedelini net olarak  öder. Gün içinde görevi gereği  sürekli yer değiştirenlere, yol ücreti alsalar dahi ücretsiz seyahat kartı verilir. Yol ücreti ödenmesi için ikamet edilen yerdeki ulaşım firmalarından imzalı belge getirilmesi gerekmektedir. Yol ücretlerindeki her artışta yeni belge ibraz edilmelidir. Yol ücreti almak için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar bu madde hükmünden yararlanamaz ve ayrıca haklarında disiplin cezası uygulanır.

B) Bu madde uygulanmasından doğabilecek aksaklıkların giderilmesi için sendikanın getireceği önerileri işveren sendika ile birlikte değerlendirir.

 

MADDE 40) ÜCRET ÖDEMELERİNİN YAPILMASI, ÖDEME ŞEKLİ VE HARCIRAHLAR:

İşçilerin ücretleri ve bu sözleşme ile yapılacak her türlü ödemeler ile sosyal yardımlar yasal süre içinde ödenir. Her ödeme yapıldığında işveren ödemeyi gösterir bir ücret pusulasını işçilere vermek zorundadır. Bankamatiğe geçen işyerlerinde işçiler ücretlerini bankamatikten alır.Bankalarla ücretlerin ödenmesi ile ilgili yapılacak antlaşmalarda sendikanın görüşü alınır.

İşçinin onayı veya ilama bağlanmadan her ne sebeple olursa olsun ücretinden bir kesinti yapılamaz. Onayı alınmadan işçinin yevmiyesinden ancak disiplin kurulu kararı ile verilen para cezaları kesilebilir. Ancak, işverence herhangi bir maddi hata sebebi ile işçinin istihkaklarından fazla bir ödeme yapılmışsa bu miktar işçinin aylık ücretinin 1/4 ünü geçmemek üzere eşit taksitlerle kesilir.

Harcırahlar konusunda Devlet Bütçe ve Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

İşçilerin, hak kazandıkları ücret ve diğer ödemeler (toplu iş sözleşmesi ve yasalardan kaynaklanan tüm parasal haklarını), ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir sebep olmaksızın ödenmediğinde 4857 Sayılı Yasanın  34. maddesi uygulanır. 

 

 

VI.BÖLÜM

 

İŞ AKDİNİN SONA ERMESİ VE SONUÇLARI

 

MADDE 41) İŞÇİ ÇIKARTILMAMASI :

Yüz kızartıcı suç işleyenler hariç Disiplin Kurulu kararı olmadan hiçbir işçi işten çıkartılamaz. Konu ile ilgili iş  yasası hükümleri saklıdır.

 

MADDE 42) BİLDİRİM ÖNELLERİ VE İŞ AKİTLERİNİN FESHİ :

A) İş akitleri, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak işveren tarafından önceden karşı tarafa yazılı bildirimde bulunmak ve feshin sebebini açık ve kesin bir şekilde belirttiği bildirim tarihinden itibaren;

İşi 6 aydan az sürmüş işçilerin                                             8  hafta sonunda

İşi 6 aydan 3 yıla kadar sürmüş olan işçilerin                      14 hafta sonunda

İşi 3 yıldan 10 yıla kadar sürmüş olan işçilerin                     20 hafta sonunda

İşi 10 yıldan fazla sürmüş olan işçilerin                               23 hafta sonunda

Fesih edilmiş sayılır.

İş yasasında ihbar önellerine bağlanmış olan tüm hükümlerde işçi lehine olmak koşulu ile bu arttırılmış süreler uygulanır.

İş akitlerini işçinin fesih etmesi durumunda yasa hükümleri uygulanır.

B) İşçi, bildirim önellerine işveren tarafından çalıştırıldığı takdirde bildirim öneli içerisinde tüm haklardan yararlanır.

 

MADDE 43) KIDEMİN  TARİFİ:

Kıdem, iş akdinin aralıklarla devam etmiş ve aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde çalışılan bütün hizmetlerinin toplamıdır.

 

MADDE 44) KIDEM TAZMİNATI, HESAPLANMASI VE ÖDENMESİ :( Y.H.K.K.)

İşçilerin hizmet akitlerinin iş yasasındaki kıdem tazminatı ödenmesini gerektiren hallerden birisi ile feshi halinde , işçiye her tam hizmet yılı için 55 günlük yüklü ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. 1(Bir)  yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır. Ölüm hallerinde tazminat, yasal mirasçılarına verilir. İş kazası nedeniyle ölen işçinin kıdem tazminatı 70 gündür.

A) Kıdem tazminatına esas olan ücret, işçinin en son aldığı günlük ücretine bu toplu iş sözleşmesiyle kazanılan ve devamlılık arz eden ayni ve nakdi yardımların toplamının ilavesi ile bulunacak brüt ücrettir.

B) İşçinin T.C. Emekli Sandığına bağlı olarak geçen hizmetleri varsa bu ilgili yasalara uygun olarak hesaplanır.

C) Emekliliğe hak kazanıp Sosyal Sigortalar kurumundan emekli olabilir belgesi alan işçiler, işverene emeklilik dilekçesini verdiği tarihten itibaren işveren işçinin hesaplanacak kıdem tazminatını en geç 30 gün içerisinde tüm işlemleri yaparak bir seferde ve tek taksitte ödemek zorundadır. Gecikmesi halinde en yüksek mevduat faiziyle  ödenir. Mevduat faizi yasal faizin altında ise yasal faiz uygulanır.

 

VII.BÖLÜM

 

İŞGÖREMEZLİK HALLERİ VE BUNUNLA İLGİLİ ÖDEMELER

 

MADDE 45) HASTALIK YARDIMI :

A) Hastalık nedeniyle iş göremezliğe uğrayan işçilerin Sosyal Sigortalar Kurumunca ödeme yapılmayan günlere ait ücretleri işverence ödenir. Diğer günler için işçiye sigortaca eksik ödenen meblağ işverence tama iblağ edilir.

B) İşçinin, işverenin bulunduğu mahal veya başka bir mahalle sevk suretiyle viziteye çıkması halinde işyerinden ayrı kalacağı zamanlarda işçiye istirahat verilmeksizin ayakta tedavisine lüzum görüldüğü takdirde geçirdiği süreler için ücretinden kesinti yapılamaz ve bu zamanlar için işçi ücretli izinli sayılır.

C) Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmeyen iki günlük yevmiyeler o ay ki ücret bordrosu ile birlikte ödenir. İşçi; bu iki günden uzun istirahat hallerinde S.S.K. ‘ca ödenen hastalık yardımına ilişkin makbuz kurum tahakkuk birimine bir dilekçe ile vermek zorundadır.

D) Müdürlüklere bağlı birimlerde vizite kağıdı bulundurulur. Lüzumu halinde vizite kağıtları (bir gün önceden) akşamdan verilir.

MADDE 46) UZUN SÜRELİ HASTALIK HALİ :

            Uzun süreli hastalık halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE 47) DİSİPLİN KURULU : ( Y.H.K.K.)

A) Belediye Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğünde disipline ilişkin konularda gerekli soruşturmalar yaptırıldıktan sonra karar verilmek üzere 4 kişiden oluşan disiplin kurulu kurulur. Ayrıca aynı sayıda yedek üye taraflarca tespit edilir. Bu kurulun iki üyesini sendika, iki üyesini ise işveren belirler. Kurulun Başkanlığını işveren tarafından belirlenen birisi tarafından yürütülür. Oyların eşitliğinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir.

B) Disiplin Kurulu, işverenin tahsis ettiği işyerindeki yeterli bir odada ve sözleşme süresince çalışmaya devam eder. İşveren, disiplin kuruluna tahsis ettiği bu odada gerekli demirbaş, kırtasiye, personel ile diğer gereksinimleri sağlar.

C) İşçinin disiplin kuruluna sevki her iki tarafça da yapılabilir. Kurul başkanının en geç 5(Beş) gün içinde yapacağı yazılı çağrısı üzerine kurul toplanır. Bu çağrı yazısında işlenilen fiil ve kurula sevk edilenin bildirilmesi zorunludur. Toplantılara tarafların hukuk müşavirleri de katılabilir. Ancak, bunların oy hakları yoktur. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Belediyede; Genel Sekreter, İSU Genel Müdürlüğünde Genel müdür, kurul kararını 7 gün içerisinde onaylar. Onay makamı gerektiğinde cezayı azaltma konusunda da yetkilidir. Onaylanmaması halinde disiplin cezasına ilişkin karar uygulanamaz ve ceza unsuru ortadan kalkar.

Yapılan yazılı çağrıya rağmen işveren veya sendika temsilcileri kurula katılmazsa, katılan taraf temsilcileri ile kurul toplanır ve karar verir.

D) Disipline ilişkin konularda işbu toplu iş sözleşmesinin ceza cetveline uygun olarak karar verilir. Ceza cetvelinde belirtilmeyen disiplin suçlarının olması halinde cetvele uygun en yakın ceza verilir.

E) Disiplin cezaları ihtar, gündelik kesimi, geçici işyeri değişikliği, geçici işten uzaklaştırma ve işten çıkarmadan ibarettir.

a- İhtar; İşçiyi görevinde dikkate davettir. Disiplin amirlerince de işçinin savunması alınmak kaydı ile ihtar verilebilir. Ancak Disiplin Kurulu Kararı ile verilenler ise sicile geçer.

b- Gündelik kesimi; İşçinin ücretinden (2) yevmiyesine kadar kesilmesidir. İşçinin siciline geçer.

c- Geçici işyeri değişikliği. Disiplin suçu nedeniyle 3 aya kadar ceza nitelikli işyeri değişikliğidir. Sicile işlenir.

d- Geçici işten uzaklaştırma. İşçinin geçici olarak en fazla 3 aya kadar ücretsiz işten uzaklaştırılmasıdır. Sicile işlenir.

e- İşten çıkarma; iş sözleşmesinin fesih edilmesidir. İş kanunu hükümleri saklıdır.

F) Disiplin kovuşturması gerektiren fiilden zarar gördüğünü iddia eden işveren veya vekilinin olayı veya olayın faalini öğrendikleri tarihten itibaren, 6 gün içerisinde disiplin kovuşturması açılmasına teşebbüs etmemeleri veya teşebbüs edilmekle beraber aşağıdaki bentlerde belirtilen sürelerin aşılması halinde disiplin akim kalır; ve işçiye ceza verilmez.

G) a- Disiplini bozan fiili öğrenen ilgili yetkili 6 gün içinde gerekli soruşturma ve belgelerini hazırlayarak, işçiyi disiplin kuruluna sevke yetkili makama verir.

b- Sevke yetkili makam soruşturma belgelerinde eksik görülen konular var ise (tanık ifadeleri hakkında disiplin kovuşturması yapılacak kimsenin savunması gibi) bunları tamamlayarak belgeleri en fazla 6 iş günü içinde kurula sevk eder.

İşçinin yetkili makamlarca kurula sevki halinde gerekli gördüğü veya kurul üyelerinden birinin teklifi halinde disiplin kurulunca işçi de dinlenir. İşçinin yazılı savunmasının alınması ve her türlü delillerin toplanmasına imkân tanınması zorunludur.

c- Disiplin kurulu belgelerin kurula sevkini müteakip, genel olarak 20 gün içinde olay hakkında gerekli incelenmesini yaparak kararını verir. Ancak, bu süre disiplin kurulunca uzatılabilir.

H) İşçinin disiplini ihlal eden bir fiiline ait cezanın kendisine tebliğinden itibaren 6 ay içinde aynı fiili işlemesi halinde, ceza cetvelinde gösterilen cezalar sırası ile takdir olunur. Aynı fiilin 6 aydan uzun zaman içinde tekrarı halinde bir önce takdir olunan ceza şekli uygulanır.

İ) Kurul kararı genel olarak yazılı ve nedenleri belirtilmek sureti ile tebliğ edilir. İşçiye tebliğ edilmeyen cezalar uygulanmaz. İşçinin kurul kararlarını tebellüğden sakınması ve kararın tebliğ esnasında terk sureti ile işyerlerinden ayrılmış olması halinde keyfiyet tutanakla tespit olunmak kaydıyla yukarıdaki tebliğ ile ilgili hükümlerin uygulanmasına gerek kalmaksızın hüküm ifade eder.

İşçinin hastalık, izin, geçici askerlik gibi nedenlerle işyerinden ayrı bulunması halinde kendisine tebliğ yapılmazsa yasal ikametgâh adresine 6 iş günlük süre zarfında taahhütlü mektupla, işçinin geçici görevli olarak işyeri merkezi dışında bulunması nedeniyle tebliğ edilmezse işyeri merkezine döndüğünde derhal, hastanede yatan işçiye hastaneden çıktıktan sonra tebliğ edilir. Bu takdirde            6 işgünlük sürenin geçirildiği ileri sürülmez.  Disiplin Kurulu Kararları işçinin gizli dosyasında saklanır.

 

MADDE 48) GENEL İLKE :

 İşyerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine göre uygulama yapılır.

 

MADDE 49) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU:

 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu mevzuatta öngörülen usul ve esaslara göre teşekkül ettirilir.

 

MADDE 50) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN GÖREVİ VE ÇALIŞMALARI:

İşyerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun kurulması, çalışması ve görevleri konusunda mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

MADDE 51) SINAV KURULUNUN OLUŞUMU VE SINAV USULÜ:

A) Bu toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren işyerlerinde çalışanların mesleki yeteneklerini saptamak, işçileri kendi meslek ve ihtisaslarından başka bir meslek ve ihtisas dalına yöneltebilmek ve nihayet onların unvan yükselmelerini sağlamak için, iki işveren ve iki sendika temsilcisinden oluşan bir sınav kurulu oluşturulur.

B) Sınav ile ilgili usul ve esaslar,  Personel Daire Başkanlığı tarafından çıkarılacak olan, bir Yönetmelik ile düzenlenir.

 

 

VIII. BÖLÜM

 

HASAR VE ZARAR TESBİTİNE İLİŞKİN ESASLAR

 

 

MADDE 52) KAZALARIN BİLDİRİLMESİ:

İşyerinde meydana gelen bir kaza sonucunda yaralanan işçinin durumu derhal ustabaşına, yetkiliye veya hasar tespit komisyonuna bildirilir. İşçinin durumu buna olanak vermeyecek kadar ağır ise yaralanmasının bildirilmesi, yanında bulunan işçi arkadaşlarına düşer. Kazaya uğrayan işçi, ustabaşı veya yetkili tarafından doldurulacak kaza raporu ile birlikte veya buna imkân yoksa hemen işçinin bakılacağı sağlık teşkilatına bildirilir. Durum derhal işveren vekiline ve sendika temsilcisine duyurulur. İşyerinde meydana gelen en küçük yaralanma olayları bile işçi tarafından yetkiliye bildirilir. Kendilerini tedavi etmeye veya yetkili olmayan kimselere tedavi ettirmeye çalışanlara karşı işveren vekili bir sorumluluk kabul etmez. İşveren hayati önem arz eden kazalarda en yakın hastaneye veya sağlık kuruluşuna götürülür. Bu kuruluşlarda yapılan müdahale ve tedavi bedelinin Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenmeyen bölümü işverence ödenir. Ayrıca yasal bildirimlerin süresi içinde yapılması zorunludur.

 

MADDE 53) HASAR –ZARAR TESPİT KOMİSYONU:

İşçi  tarafından verilen hasar ve zararların tespiti için işyerinde 3 kişiden oluşan hasar ve zarar tespit komisyonu kurulur.

Bu komisyonda;

 

A) Bir işveren temsilcisi,

B) Bir sendika temsilcisi,

C) Olayın niteliğine göre işyerinde işten anlayan ve işveren ile sendikanın üç gün içinde birlikte seçecekleri üçüncü bir kişiden oluşur. Bu 3. Kişinin seçilememesi halinde sendikanın yazılı isteği üzerine ilgili kamu kuruluşlarından uzman bir kişinin tayini işverence istenir.

Trafik kazası meydana geldiğinde, kolluk kuvvetince veya hasar ve zarar tespit komisyonu olay yerinde durumu tespit etmeden, rapor tutmadan ve olayı fotoğraflarla görüntülemeden araç yerinden oynatılamaz. Kolluk kuvvetlerince kaldırmalar hariç şoförün iradesi dışında aracın kaldırılması halinde sürücü sorumlu tutulamaz.

D) İşveren, komisyonun görevlerini en iyi şekilde yapabilmeleri için bu komisyonun emrine bir araç tahsis eder. Ayrıca, olayı görüntülemek için bir fotoğraf makinesi ile ilgili filmleri temin eder. Ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan iş kazası sonucu kazayı yapan işçiye moral bozukluğundan ötürü işveren 3 işgünü moral izni verir.

 

MADDE 54) HASAR-ZARAR TESPİT TUTANAĞI:

Bu tutanakta;

A) Olayın oluş şekli,

B) Hasar ve zararların; işçinin kusur, ihmal veya kastından mı, aracın teknik arızasından mı kaynaklandığı, olayın meydana gelmesinde birden fazla personelimizin ilgisi olması halinde bunlardan hatası olanların kusur oranları,

C) Hasar ve zararın miktarı ve bu miktarların ne kadar olduğu tespit edilir. İşçi tarafından ödenmesi gereken kısım belirtilir. Tutanağa ilgililerin, tanıkların ifadesi var ise mevcut diğer belgeler eklenir. Tutanak ekleri, ilgililerin bağlı bulunduğu işveren ve sendikaya verilir. Bu komisyon gerekli gördüğü durumda bilirkişiye başvurabilir. Her türlü hasar ve zararda komisyon raporu şarttır.

İşveren tarafından hasar bedelinin ödenmesi için ilgiliye veya ilgililere hasar-zarar tespit komisyonunca düzenlenen tutanak tebliğ edilir. Bu tebligata itiraz eden işçinin mahkemeye müracaat hakkı saklıdır.

 

MADDE 55) HASAR-ZARAR BEDELİNİN KESİNTİ VE ÖDEME ŞEKLİ :

Şoförlerin ve iş makinası operatörlerinin neden olabileceği hasarların ve doğacak tazminatların (kendi aracı ve karşı tarafta dahil olmak üzere) çalışılan mahallin  trafik durumu, sıkışıklığı ve düzensizliği nedeniyle karayolunda, mahalle ve sokaklarda, çöp imha sahası güzergahları da dahil olmak üzere  meydana gelebilecek trafik kazalarında  her türlü hasar ve tazminat bedelinin komisyonca ya da olayın adli mercilere intikal etmesi halinde bu mercilerce belirlenen kusur nispetine göre şoföre veya operatöre yüklenecek miktarın; (sigorta bedeli hariç)

Şoför ve Operatörün kusur oranı

4/8 ve daha az olmasında                             %  100

5/8 olmasında                                                %   95

6/8 olmasında                                                %   90

7/8 olmasında                                                %   85

8/8 olmasında                                                %   80’i

işverence karşılanır.

Bu Toplu İş Sözleşmesinin yürürlük süresi içinde aynı şoför veya operatörün tekrar trafik kazasına sebep olması halinde şoför ve operatöre yüklenecek miktarın;

Şoför ve Operatörün kusur oranı

4/8 ve daha az olmasında                             %   95

5/8 olmasında                                                %   90

6/8 olmasında                                                %   85

7/8 olmasında                                                %   80

8/8 olmasında                                                %   75’i

işverence karşılanır.

Ancak, geçiş üstünlüğüne sahip olan araçların kullanımında , teknik arızadan yada buzlanma kar veya yağmur nedeni ile bir kaza sonucu şoförün önlemesinin mümkün olmadığı hallerde meydana gelmiş olan hasar bedelinin % 100’ ü (tamamı) işverence karşılanır. Ayrıca işçi çalışma sahası içinde muhtelif kazı makinaları ile talimatlar doğrultusunda çalışırken yer altında ne olduğunu bilmediğinden kanalizasyon, su borusu, PTT hattı ve yer altı elektrik kablolarına,doğalgaz vb. bilmeden zarar verirse bu hasar ve zararın tamamı işverence ödenecektir.

Ancak işçi tarafından çalışırken meydana gelen kazalarda üçüncü kişiler tarafından açılan davalar sonucu  işçi tazminat ödemeye mahkum edilirse , mahkum edilen tazminatın tamamını işveren öder ve işçinin istihkakından sorumlu olduğu miktarı mevzuata göre keser.

İşverenin ilama dayanmayan alacak, hak ve iddiaları ile ilgili olarak işçinin ücret ve tazminat alacakları işçinin muvafakatı hariç hiçbir suretle emanete alınmaz.

            İşçinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zarar ve hasarın işverence sulhen karşılanması , bu zarar ve hasar miktarının işçi tarafından kabul edilmiş olmasına bağlıdır.

Bu durumda işveren tarafından üçüncü kişilere ödenen meblağ, işçi tarafından verilen ödeme taahhütnamesinin işverene verildiği tarihten itibaren faizsiz olarak işçiden aylık ücretinden en fazla %25’i oranında kesilmek suretiyle tahsil edilir.

İşçinin üçüncü kişilere vermiş olduğu zarar ve hasarın mahkeme ilamına göre işverence karşılanmasında ödenen miktarın işçi tarafından işverene ödeneceğinin taahhüt edilmesi  durumunda taahhüt miktarı işçinin ücretinden her ay en fazla %25 oranında kesilir.

İşverenin mahkeme ilamına göre yaptığı ödemeyi işçi sulhen ödemeyi kabul etmezse faiz muafiyetinden yararlanamaz. Ancak, disiplin hükümleri saklıdır.

Alkollü kaza sonucu kazadan işveren sorumlu tutulamaz.

 

İşçi kullandığı araçta arıza bulunduğunu önceden yazılı olarak bildirmesine rağmen, arızalı aracın trafiğe çıkarılması sonucu, bildirilen arıza nedeniyle bir kazanın olması halinde, meydana gelecek hasar ve zararın tamamı işverence karşılanır.

 

IX.BÖLÜM

 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

MADDE 56) ARAÇLARIN FENNİ MUAYENESİ :

İşveren, motorlu araçların fenni muayenesini vaktinde yaptırmayı kabul eder, araçtaki fenni noksanlıklar nedeniyle Trafik Müdürlüğü ve ekipleri tarafından şoförden kesilen cezayı işveren öder. İşveren, her araçta ecza çantası yangın söndürücü ve gerekli teçhizatı bulundurur. Gerekli ısınma tertibatını faal durumda bulundurmak zorundadır. Ayrıca gerekli araçlarda branda bulundurulur.

İşçiler, kullandıkları araçlardaki ilgili mevzuata uygun olmayan durumları tespit ederek amirlerine yazılı olarak bildirirler, amirler en geç 30 gün içerisinde bu eksiklik ve arızaları gideremezse, işçi aynı aracı kullanmaya zorlanamaz.

Can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürecek ölçüde arızası olan araçlar hiçbir şekilde trafiğe çıkarılmaz. Araçların zorunlu trafik sigortası işverence yaptırılır. Zorunlu trafik sigortası yapılmamış araçla yapılan kazada,doğacak hasarın trafik sigorta bedeli kadarını işveren öder.

 

MADDE 57) KREŞ VE ANAOKULU ÖDENEĞİ:

A) İşverenin mevcut yada açacakları kreş yada anaokullarından işçi çocukları da imkanları dahilinde yararlandırılır.

B) Sendika, işverenle işbirliği yaparak doğum öncesi veya doğum sonrası Analık ve Sağlık Eğitimleri yapılması için çalışmalarda bulunur. İşveren sağlık daireleri sendikanın işbirliği ve yardım talebi konusunda her türlü kolaylığı sağlayabilir.

C) İşveren, işçilerin belediye tiyatrolarında sergilediği sosyal ve kültürel etkinliklerinden indirimli olarak yararlanması için gerekli çabayı gösterir.

D) Gebe veya Emzikli Kadınların Çalıştırılma Koşullarıyla Emzirme Odaları  ve Çocuk Bakım Yurtları (Kreş) hakkında Mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 58) BELEDİYE-İSU. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞMA ESASLARI:

A)     Temizlik İşlerinde çalışan işçilerin çalışma durumu:

a) İşveren temizlik işçilerinin çalışması esnasında iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli araç ve gereçleri sağlar.

İşçilerin araçları koruyabilmesi için grup çalışma yerlerinde kulübe yapar. Gece çalışmalarında gerekli ışıklandırmayı sağlar ve gece çalışan işçinin rahat görünmesini sağlayacak kıyafeti temin eder.

b) Belediye Zabıta talimatnamesinde belirtildiği üzere azami yük kaldırma oranı bu Toplu İş Sözleşmesiyle 30 kiloya düşürülmüş olup, fazla çöp ihtiva eden bidonlar bir temizlik işçisine toplattırılamaz. 30 kilonun üzerindeki ağır yük bir işçiye yükletilemez yada taşıttırılamaz.

Konteyner taşıyan çöp araçlarında yeteri kadar işçi sendika ile işveren tarafından mutabakata varılarak çalıştırılır.

c) Leş toplamakla görevlendirilen işçilere gerekli her türlü malzeme (trafik güvenliği dahil) işverence temin edilir. İşçilerde bu malzemeyi görev yaparken mutlak suretle kullanır.

d) Çöp imha sahaları ile bu sahalara ait yolların düzenlenmesini işveren öncelikle sağlar. Süpürge araçlarında bir yardımcı muavin bulundurulur.

e) İşletmeler bünyesindeki şefliklerde çöp imha sahalarında işçilerin temizlik gereksinimlerini sağlamak amacıyla sıcak su ve temizlik malzemeleri bulundurulur. İşveren işyerlerinde soyunma dolabı bulundurmak zorundadır.

Çöp imha sahalarında çalışan işçilerin 6 ayda bir genel sağlık taraması işveren tarafından yaptırılır.

B) Atölyede çalışan işçilerin çalışma durumu :

a) İşveren, taş ocakları ve atölyelerde sağlık koşullarına uygun ısıtma ve havalandırmayı sağlar.

b) İşveren, gece çalışmalarında çalışılan mahalli yeteri kadar aydınlatır.

c) Zehirlenme tehlikesi olan boya ve boyahane gibi iş ocaklarında yeteri güçte emici fanların tahsis edilmesi, ayrıca koruyucu eşya verilmesi zorunludur.

C) Yol Yapım ve Onarım işlerinde çalışan işçilerin çalışma durumu :

a) İşveren, asfalt ve yol çizgisi çalışmaları esnasında trafik zabıta ekibini hazır bulundurur.

b) Gece asfalt çalışmalarında yeteri kadar ışıklandırma ve bariyer bulundurulur.

c) Asfalt zehirlenmesine karşı gerekli önlemleri alır.

d) Her asfalt ekibinde yeteri kadar işçi bulundurulur.

e) Gece toprak alım çalışmalarına başlamadan önce can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler alınır.

D) Gemilerde çalışan işçilerin çalışma durumu :

Ulaşım Müdürlüğüne bağlı gemilerde çalışan Kaptan ve Gemi Adamları çalışma esasları konusunda 854 Sayılı Deniz İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

E) Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan işçilerin çalışma durumu :

a) İşveren, park bekçilerine parklarda bekçi kulübesi yapar. İmkanlar nispetinde haberleşmeyi sağlar ve ışıklandırır.

b) Ağaç kesimi ve budamasını, bu işi bilen işçiler yapar ve gerekli tedbirleri alır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline ilaçlama yaptırıldığında koruyucu malzeme verilir.

F) Sağlık İşlerinde çalışan işçilerin çalışma durumu :

İşveren, sağlık işinde çalışan işçilerin meslek hastalıklarından korunması için gerekli tedbirleri alır. İşçiler koruyucu malzemeyi işbaşında giymek zorundadır.

G) Hal İşyerinde çalışan işçilerin çalışma durumu :

Haller açık alan olduğundan bu bölgenin temizliği kapalı araçlarla yapılır.

H) Zabıta Müdürlüğünde çalışan işçilerin çalışma durumu :

İşin icap ve zaruretine göre yapılacak olan gece çalışmalarında, çalışmaya katılacak olanlara bir gün önceden haber verilir.

I)        Mezarlıklar Müdürlüğünde çalışan işçilerin çalışma durumu :

           a) Bu müdürlükte çalışan şoförlerin aracın içi ve dış temizliğinden sorumludur.

           b) Şehirler arası cenaze taşıyan şoförler gidiş-geliş toplam 700 km. fazla yol kat ederse yanında ikinci şoför bulundurulur.

c) Müdürlük gasilhaneleri ve cenaze örtülerini ihtiyaç hasıl olduğunda dezenfekte ettirilir.             

İ)  Arıtma Tesislerinde çalışan işçilerin çalışma durumu :

İşveren arıtma tesislerinde çalışanların iş elbiselerini yıkayabilmesi için arıtma tesislerinde çamaşır ve kurutma makinesi bulundurur.

 

MADDE 59) İTFAİYE İLE ACİL YARDIM VE CANKURTARAN İŞLERİNDE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

İtfaiye ile Ambulans ve Hızır Acil  servisinde çalışan işçilerin, günlük ve haftalık nöbetleşe çalışma esas ve usulleri, 2 sendika ve 3 işveren temsilcisinden oluşan komisyonca, müştereken kararlaştırılan ve  sözleşmenin imzalanmasını müteakip,  1 ay içinde gözden geçirilerek belirlenecek,   TİS. hükmü olarak uygulamaya konulacaktır. Aksi halde, süresi sona eren sözleşme hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

 

MADDE 60) İŞÇİ ÇOCUKLARINA STAJ OLANAĞI:

İşçilerin Endüstri Meslek Liseleri, Ticaret Lisesi, Teknik Lise, Meslek Yüksek Okulu veya Fakülte de öğrenim gören çocuklarının okul dışında staj yapma zorunlulukları olduğunda, okullarından alacakları belge ile başvurmaları halinde, mevzuat dahilinde öncelikli olarak staj yapmalarını sağlar.

 

MADDE 61) SOSYAL KURULUŞ KESİNTİLERİ:

Bu sözleşme kapsamına giren işçiler tarafından kurulacak tüketim kooperatifleri, yardımlaşma sandığı ile iş kazalarını önleme ve yardımlaşma derneklerinin kesintileri, üye işçilerin yazılı onay vermeleri halinde aylık ücretlerinden kesilerek, bildirilecek banka hesap numaralarına gönderilir. Kesinti listesinin bir örneği ilgili kuruluşa gönderilir. İşveren bu kesinti için bir ödeme isteğinde bulunamaz.

 

 GEÇİCİ MADDE 1) AYRILANLARIN SÖZLEŞMEDEN YARARLANMALARI: ( Y.H.K.K.)

Bu sözleşmenin yürürlük(başlangıç) tarihi ile Yüksek Hakem Kurulu karar tarihi arasında, taraf sendika üyesi olup da işyerinden bağlı oldukları  kanunla kurulu Kurum ve Sandıklarından yaşlılık, malullük veya emeklilik aylığı almak veya toptan ödeme almak amacıyla ayrılanlara veya evlilik nedeniyle ayrılan kadın işçilere; yahut muvazzaf askerlik nedeni ile ayrılanlara,  veya 4857 sayılı kanunun 17. maddesi gereği aynı kanunun 25. maddesi II numaralı bendinde gösterilen haller dışında işveren tarafından iş akdi  feshedilenlere aynı kanunun 24. maddesi gereğince hizmet akdini fesheden işçilerin kendilerine, ölenlerin kanuni mirasçılarına, yürürlük tarihi ile işten ayrıldığı veya ölüm tarihine kadar olan süre için  toplu iş sözleşmesi farklarına ilişkin bütün hak ve alacakları bu sözleşmede tespit edilen miktarlar üzerinden hesaplanarak, daha önce ödenenlerin mahsubu yapılmak suretiyle ödenir.   

 

GEÇİCİ MADDE 2) FARKLARIN ÖDENMESİ: ( Y.H.K.K.)

Toplu iş sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarih ile işyerine tebliğ tarihi arasında geçen süre için ödenecek farkların tutarı, toplu iş sözleşmesinin işyerine tebliğ tarihinden itibaren 2 ay içinde 2 eşit taksitte ödenir.

 

GEÇİCİ MADDE 3) İLÂVE TEDİYE VE AKDİ İKRAMİYENİN UYGULANMASI:

Toplu İş Sözleşmesinin İlâve Tediye ve Akdi İkramiye başlıklı 34. maddesinin A) ve B) fıkraları 01.01.2006-31.12.2006 döneminde süresi sona eren sözleşme hükmü doğrultusunda uygulanacak, 01.01.2007 tarihinden itibaren ise yeni düzenleme uygulanacaktır.

 

İşbu Toplu İş Sözleşmesi 61 asıl, 3 Geçici Madde ile Ek Madde-1 Ceza Cetvelinden ibaret olup, taraflarca 08/ 06 / 2006 tarihinde imzalanmıştır.

 

 

İŞVEREN VE İŞVEREN SENDİKASI YETKİLİLERİ                 İŞÇİ SENDİKASI YETKİLİLERİ

 

 

 

                        Av. Halil ÜSTÜNDAL                                                               Osman Suat KALYONCU

                           Genel Sekreter                                                                          Şube Bşk

 

 

            Hasan TENLİK                                                                      Tuncay KARAKADILAR                                                                                      

                   Uzman                                                                                 Şube Bşk. Yrd.

 

 

          Seyit Battal BULDUK                                                                        Veli GÖL

     Hesap İşleri Daire Başkanı                                                             Şube Mali Sekreteri

 

 

  Tansel SAĞLAM                                                                    

  Personel ve Eğitim Daire Başkanı

                

 

                Aziz TEMİZ

       İSU Genel Müdür Yrd.

 

 

  Mustafa GİRAY

  İSU Personel ve Eğit. Dai.Bşk.

                               

                                                

    Serpil TUNCEL   

     İşçi Sicil Şube Müdür Vekili                                                             

 

 

   Fikret GÜNGÖR                                                                    

           Gider Şube Müdürü

 

 

                Hülya ÇAKIR

         Bordro Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

DİSİPLİN CEZA CETVELİ (Y.H.K.K.)

 

 

EYLEM TÜRLERİ                                                                                                   CEZALARI

 

İŞE GEÇ GELMEK

1-  Bir saate kadar geç gelmek                                                                                İhtar, 1G,2G

2-  Bir saati aşan süre ile gecikmek                                                                                 1G,2G

3-  Devamlı geç gelmeyi alışkanlık haline getirmek,

     (Altı ay içerisinde geç gelmek suçundan dört defa

     disiplin suçundan ceza almış olmak kaydıyla)                                                               G.İ.U

 

GÖREVE GELMEMEK

4-  Bir gün göreve gelmemek,                                                                                           1G,2G

5-  Görevi yetersiz yapmak,                                                                                               1G,2G

6-  Verilen görevi yapmamak,                                                                                            1G,2G

7-Görev saatinde özel işlerle uğraşmak,                                                                 1G,2G,G.İ.U

8- Disiplinsiz davranmak, iş sağlığı ve güvenliği,

     iş verimini aksatmak ve iş barışını bozmak,                                                       1G,2G,G.İ.U

 

GÖREV YERİNİ TERK

9- İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini terk etmek,                İhtar, 1G,2G,G.İ.U

10- İzinsiz olarak iş saati bitiminden evvel görev yerini

      terk etmeyi alışkanlık haline getirmek,                                                                 1G,2G,G.İ.U

11- İşyerinin korunması ile ilgili olanların görev yerinde bulunmaması                   1G,2G,G.İ.U

12- İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını

      meşgul etmek ve görev başında uyumak,                                                         1G,2G,G.İ.U

13- İş başında, iş saatlerinde ve görev başında uyumak,                                        1G,2G,G.İ.U

14- İş yerinde kavga etmek,                                                                                     1G,2G,G.İ.U

15- İmza cetvelini imzalamamayı alışkanlık haline getirmek                          İhtar, 1G,2G,G.İ.U

16- Yönetimindeki aracı idareden izin almaksızın başkalarına kullandırma           1G,2G,G.İ.U

 

İŞ ARKADAŞLARINA KARŞI TUTUMU

17- Gerektiği halde iş arkadaşlarına yardımcı olmamak ve

      yardımcı olmamayı alışkanlık haline getirmek                                     İhtar, 1G,2G,3G,G.İ.U

 

İŞYERİ VE ARAÇLARINA ZARAR VERMEK

18- Araç ve gereçleri kontrol etmeden göreve çıkmak ve bunlarla ilgili bozuklukları

      zamanında yetkili kişiye duyurmamak,                                                                        1G,2G

19- Yönetimindeki araç ve gereçlerin bakımı ve

       temizliğine özen göstermemek ve hor kullanmak,                                   ihtar  1G,2G,G.İ.U

20- Teslim edilen araç ve gereçlerin yitirilmesine yada bozulmasına,

       hasarına neden olmak,                                       

   a)  İhmal                                                                                                                 1G,2G,G.İ.U

   b) Ağır İhmal                                                                                                                2G,G.İ.U

 

ÇALIŞMA AHLAKINA UYMAYAN DAVRANIŞLAR

21- İşyerine ait araç ve gereçleri görevi dışındaki işlerde kullanmak,                                G.İ.U

22- Amir durumunda olup, çalıştığı işçileri özel işlerde kullanmak,                                      G.İ.U

23- Kendisine verilen yetki dışında iş yapmak,                                                          ihtar 1G,2G

24- Görevi ile ilgili kasten yanlış bilgi vermek,                                                          1G,2G,G.İ.U

 

EYLEM TÜRLERİ                                                                                                   CEZALARI

 

25- Hasta olmadığı halde kendisini hasta göstererek işi aksatmak,                        1G,2G,G.İ.U

26- Sınav sırasında kopya çekmek, yardım almak, yardım etmek, soru çalmak,

      sınav kağıt ve tutanaklarında değişiklik yapmak,                                          2G,G.İ.U

27- Verilen görevi yapmadığı halde yapmış gibi göstermek,                                    1G,2G,G.İ.U

28- Yerine imza atmak yada kartını bastırmak suretiyle

       işe gelmeyen işçiyi gelmiş gibi göstermek,                                                      1G,2G,G.İ.U

29- İşyerinde propaganda yapmak suretiyle siyasi faaliyette bulunmak,                 1G,2G,G.İ.U

 

30- Yukarıda sayılan eylemler dışında kalıp suç sayılan ve cezalandırılması gereken fiillerde bulunanlara, olayın önemine göre ihtardan işten çıkarmaya kadar olan ceza disiplin kurulunca verilir.

31- Yukarıda belirtilen haller dışında iş kanunun 25. Maddesinin II. Bendinde belirtilen suçları işleyen işçiler işverence gerekli görüldüğü taktirde disiplin kuruluna sevk edilir. Disiplin Kurulunda 15 gün içerisinde görüşülerek karar verilir ve verilen karar uygulanır.

           

            Disiplin ceza cetvelindeki kısaltmaların açıklaması aşağıda açıklanmıştır.

1G       = 1 günlük yevmiye kesimi          

2G       = 2 günlük yevmiye kesimi

G.İ.U    = Geçici işten uzaklaştırma     anlamında kullanılmıştır.

Ayrıca disiplin kurulu, işçinin disiplin kurulana geliş sırasına göre disiplin ceza cetvelindeki sıralamayı uygular.